Какво парично обезщетение ще получа?

„Сумата за компенсиране при повреда” , да използвам и правния термин, обикновенно се определя като се съберат следните съставни аспекта:

 • „общо обезщетение” (или компенсация за болката, страданието и загубата на удобство)
 • „специално обезщетение” (или компенсация за загуба на доходи и други финансови загуби).

Общо обезщетение

Определянето на общото обезщетение за болката, страданието и загубата на удобство се базира широко на решенията на съдиите в предишни подобни дела.

Такива прецеденти могат да се намерят например в:

 • Ръководството на Борда на съдебните учения
 • Кемп и Кемп
 • Настоящо право

Във всеки отделен случай трябва да се вземе сравнено решение когато се определя каква да е вероятната сума за общото обезщетение.

Въпреки това има няколко фактора, които обикновено се вземат под внимание когато се определя тозе аспект от вашия иск.

Факторите са например:

 • Естеството и степента на вашата телесна повреда и последващи симптоми
 • Възрастта Ви
 • Професията Ви
 • До каква степен телесна повреда, която сте получили се отразява на рабатата Ви (в някои случаи се налага намиране на друга работа или ранно пенсиониране)
 • Какво правите през свободното си време
 • Задълженията Ви във вкъщи и до каква степен наранявянето, което сте получили се отразява на това

Загуба на работа по сърце

В някои случаи на искове за обезщетение може да бъде присъдено обезщетение за „загуба на работа по сърце”.

Ако лицето получило телесна повреда може да покаже, че е изпитвало особено удоволствие от работата си, която вече не може да работи поради инцидента, тогава съдът може до присъди допълнително обезщетение.

Неблагоприятно положение на трудовата борса

Понякога може да бъде присъдено обезщетение за „неблагоприятно положение на трудовата борса”.

Тази ситуация възниква когато жертвата на инцидента може да остане на работа въпреки телесната повреда, но работата й не е толкова сигурна колкото преди.

За да могат да Ви бъде присъдено такова обезщетение, ние трябва да покажем, че ако лицето бъде съкратено от работа, то ще има трудности да намери подобна работа в бъдеще.

Специално обезщетение

Ако поради инцидента не можете да се върнете на работа за известно време тогава най-вероятно ще се направи иск за загуба на доходи. Това обикновено се изчислява като се вземе средния Ви доход за периода от 13 седмици преди инцидента.

Ако телесна повреда е толкова сериозна, че трябва да напуснете работа, тогава може да се предяви иск за бъдеща загуба на доходи. Този иск включва доходите, които щяхте да имате, ако не се е случил инцидента.

В някои случаи теледната повреда може да е довела до това да останете инвалид и да не можете да вършите различни дейности вкъщи като например боядисване, градинарство, домакинска работа или да си поддържате колата.

Ако е трябвало да извикате някой друг от семейството Ви или приятели да го правят, тогава може да се предяви иск за времето, което те са прекарали за това.

Тази част на иска Ви се основава на това, че ако няма такива хора около Вас тогава тази помощ трябва да се предостави от държавата.

Може да се предяви иск и за „други” загуби и разходи. Ако е трябвало да ходите до болница или до личния Ви лекар, тогава разходите Ви за пътуване могат да бъдат включени в иска за обезщетение.

В някои случаи дрехите Ви, с коите сте били по време на инцидента може да са били повредени и в такъв случай купуването на нови трябва да включено също в иска за обезщетение.

Плащане на Отдела за възстановяване на обезщетения

Ако сте получавали пари от държавата в резуртат на отсъствието Ви от работа, в края на делото известна част от сумата трябва да бъде върната на Отдела за възстановяване на обезщетение.

Накратко, целта на това е да се предотврати „двойно обезщетяване”. Ако получите обезщетение за загуба на доходи и помощи за безработни, тогава ще сте обезщетени два пъти за същите загуби.